Verkoopvoorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Wanneer wij als agent voor rekening van een fabrikant of invoerder optreden, dan wordt deze laatste als verkoper beschouwd en zullen hun algemene voorwaarden op de koop toepasselijk zijn. Wij behouden het recht voor het materiaal te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door de constructeurs zouden aangebracht zijn.

De aanduidingen vermeld op foto’s, illustraties, tekeningen, brochures, enz... betreffende vermogen, gewicht en afmetingen worden enkel ter inlichting verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.

Studies en documenten die aan de klant worden bezorgd blijven de volledige eigendom van onze firma en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toelating niet meegedeeld noch uitgevoerd worden.

 

2. AFSLUITEN VAN DE KOOP

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en behoudens verkoop. De bestellingen en de bijzondere voorwaarden afgesloten met onze vertegenwoordigers binden ons slechts na aanvaarding door de directie.

In geval van financiering wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die financiering verkregen wordt binnen een maximum termijn die bij de bestelling bepaald wordt. In de herstellingsbestekken, waarvan de kosten ten laste vallen van de klant, wordt rekening gehouden met de prijzen in voege op het ogenblik van de opstelling van het bestek. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor de prijzen aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering van de werken van toepassing zijn. Indien bepaalde onderdelen tijdens het werk vervangen moeten worden, dan zullen de kosten daarvan aan de klant gefactureerd worden tegen de prijzen in voege op het ogenblik van de uitvoering van de werken.

 

3. LEVERING - TERMIJN

Onze goederen worden geacht geleverd te zijn in onze werkplaatsen vóór  verzending. Wanneer de klant de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf een bericht van terbeschikking-stelling in ontvangst genomen heeft, zal hij de kosten voor het opslaan ervan moeten dragen.

De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven en is niet strikt van toepassing. Deze termijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, enz… In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zullen onze verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de klant. Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Voor herstellingen loopt de termijn slechts na het akkoord van de klant met ons bestek en voor zover het materiaal in onze werkplaatsen gedeponeerd wordt. Bovendien zijn wij van alle verplichtingen op het stuk van termijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht.

Indien de koper het materiaal op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na een aangetekende ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een nieuwe termijn van tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen, zullen wij de keuze hebben, hetzij de uitvoering van het contract te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade die voor ons voortvloeit uit het laattijdig in ontvangst nemen door de koper; hetzij ervan uitgaan dat de verkoop van rechtswege als ontbonden wordt beschouwd.

Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van de koper, zullen wij recht hebben een forfaitaire vergoeding te eisen, gelijk aan 10% van de overeen gekomen prijs exclusief belasting, met een minimum van 62,50 EUR.

 

4. PRIJS

Behoudens andersluidende bepaling gelden onze prijzen in onze ma-gazijnen, belastingen ten laste van de klant. Onze prijzen zijn van rechtswege en zonder verwittiging onderhevig aan de marktschommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening gehouden met de prijzen die door onze leveranciers vastgesteld worden en die op de dag van de terbeschikkingstelling van de klant van toepassing zijn.

Het materiaal wordt niet door ons verzekerd, behoudens uitdrukkelijk verzoek van de klant en op zijn kosten. In geval van gespreide betalingen zijn de overeengekomen voorschotten op de vastgestelde vervaldagen verschuldigd, zonder dat de klant een vertraging in de leve-ring kan inroepen om zich aan zijn verplichtingen te onttrekken.

 

5. AANVAARDING

De handtekening van de klant of van zijn personeelsleden op het proces verbaal van ontvangst betekent eveneens aanvaarding ervan. In geval van voorbehoud of van weigering van ondertekening van dit procesverbaal zal het materiaal als aanvaard beschouwd worden, tenzij de klant binnen de 48 u. de redenen daarvoor, met bewijzen ter staving, bekend maakt. In alle gevallen moet elke klacht, om ontvankelijk te zijn, ons binnen de 8 dagen na levering schriftelijk worden ter kennis gebracht.

 

6. VERVOER
Het vervoer en, in het algemeen, alle verrichtingen van behandeling en het ter plaatse brengen, vallen ten laste van de klant en gebeuren op zijn kosten, risico’s en gevaar, de klant moet de zendingen bij aankomst nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegenover de vervoerders.

De verpakking wordt tegen kostprijs gefactureerd en niet teruggenomen.

 

7. MONTEREN

Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt het monteren door ons toedoen, op kosten van de klant, op de door hem bepaalde plaats. Daartoe zal de klant ons gratis het nodige materiaal en personeel ter beschikking stellen, zonder enige aansprakelijkheid van onzentwege.

 

8. WAARBORG

Wij waarborgen het nieuw gekochte materiaal tegen elk gebrek in het werk gedurende de duur van maximum 12 maanden of maximum 1000 werkuren, te rekenen vanaf de levering. Tenzij anders werd overeengekomen. Deze waarborg zal automatisch ten einde lopen wanneer de eerste van deze grenzen bereikt is.

De klant die de waarborg inroept moet, op straf van verval, ons daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen en de defect geachte onderdelen op zijn kosten voor onderzoek terugzenden. Zijn eveneens uit de waarborg uitgesloten, de stukken, beschadigingen, ongevallen, enz… te wijten aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan zorgen, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van degenen die zich van het materiaal bedienen.

Onze aansprakelijkheid is bij uitdrukkelijke overeenkomst strikt beperkt tot de herstelling of de kosteloze ruil, in, onze werkplaatsen, van de onderdelen die als defect erkend werden, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen om welke reden ook. De vervangen onderdelen blijven onze eigendom.

Onze tussenkomst onder waarborg heeft niet voor gevolg de duur van de waarborg te verlengen. De waarborg zal van rechtswege ophouden in geval van afstand of overdracht van het materieel. Hetzelfde geldt wanneer het geleverde materieel niet op een van de overeengekomen vervaldagen betaald wordt.

Voor onderdelen die buiten de fabrieken van de constructeur behandeld werden zal enkel de waarborg van de fabrikant van die onderdelen van toepassing zijn, met uitsluiting van de waarborg die het voorwerp uitmaakt van onderhavig artikel.

 

9. BETALING

Onze leveringen zijn op de overeengekomen data betaalbaar. Voor onze werken is een voorschot van 50% bij de bestelling en het saldo bij de beëindiging ervan verschuldigd. Onze facturen moeten in onze maatschappelijke zetel betaald worden. Alle andere schikkingen, o.m. aanvaarding van wisselbrieven, brengen geen schuldvernieuwing teweeg.

Bij laattijdige betaling zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd worden met de nalatigheidsinteresten gelijk aan de conventionele intrest bepaald op 12%. Het totaalbedrag van het verschuldigde saldo zal onmiddellijk eisbaar zijn. Bij ontstentenis van betaling binnen de 15 dagen na het versturen van een aangetekende brief van ingebrekestelling, zal een vergoeding gelijk aan 15% van het nog verschuldigde saldo met een minimum van 62,50 EUR verschuldigd zijn als forfaitair en onherleidbaar boetebeding.

 

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De overdracht van het risico heeft plaats op het ogenblik van de overeenkomst. De eigendomsoverdracht zal echter gebeuren na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper dan ook niet gerechtigd om de reeds geleverde goederen in pand te geven of ze als zekerheid te gebruiken in de ruimste zin van het woord. Wanneer de koper zijn verplichtingen niet zou nakomen, kan de verkoper de verkoop als van rechtswege ontbonden beschouwen veertien dagen na de verzending van een ingebrekestelling en de teruggave van het materiaal eisen, op kosten van de koper. Deze laatste aanvaardt, zowel nu als dan, de schade van de verkoper op een bedrag van 25,- EUR per dag vertraging te bepalen, onverminderd de andere vergoedingen die zouden kunnen verschuldigd zijn, wanneer de verkoper door de schuld van de koper het materiaal niet kan terugnemen.

In dit geval zullen alle door de koper betaalde bedragen verworven blijven als forfaitaire en onherroepelijke strafclausule, onverminderd alle verdere schadevergoeding en interesten indien daartoe grond bestaat.

 

11. TOEKENNING VAN RECHTSMACHT

Elk geschil zal uitsluitend onder de bevoegdheid vallen hetzij van de Rechtbank van Koophandel te Leuven hetzij van het Vredegerecht te Aarschot.

 

 

 

Une traduction en français de nos conditions générales peut être consulté à nos bureaux et sera aussi envoyée sans frais à nos clients sur simple demande. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient non conçues et non acceptées.