Verhuurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden – Verhuring voor beroepsdoeleinden

De huur wordt aangegaan op de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijke door ons aanvaarde afwijkingen.

 

Duur van de huur

De huur gaat in naargelang van het geval:

- op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder.

- Op het ogenblik dat het gehuurde aan de transporteur is overgedragen, wanneer het langs een ander transportmiddel verzonden wordt.

Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand anders aanwezig is voor de in ontvangstnamen. Zoniet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst gebonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur heeft opgegeven. Toezegging van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadeloosstelling.

 

De huur eindigt:

- Wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde termijn is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen.

- In alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder. Nochtans heeft de verhuurder het recht wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits per aangetekend schrijven tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat het aangetekend schrijven ter post is afgegeven.

Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd. Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen.

De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de rechter moeten te doen, waar het zich ook bevind. Alle kosten zoals bv. demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag of gedeelte van een dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoedingen op te vorderen.

De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

 

Risico

Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Vervoer-, laad- en loskosten zijn ten zijnen laste. De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld met smeerolie en brandstof. Bij het afhalen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of in ontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding.

Bij verzending of wanneer de in ontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekend schrijven, die op straffe van verval dient verzonden te worden uiteindelijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder heeft in dat geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na aflevering.

De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij in ontvangstname, d.w.z. goed onderhouden, geheel gevuld met smeerolie en brandstof. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk op ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz…., in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. De huurder zal terzake alle nodige verzekeringen afsluiten.

Teruggave door de verhuurder betekend anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uren na terugname, zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen dezelfde tijd (48 uren) de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijk herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen. De huurder is ook over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken.

Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door gehuurde. Ingeval het materiaal in een lokaal geplaatst wordt dat hem niet toebehoort, moet de huurder per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst de eigenaar verwittigen nopens het eigendomsrecht van de verhuurder op het materiaal, vooraleer de levering heeft plaatsgevonden. De verhuurder behoudt zich het recht voor zelf de eigenaar van het lokaal in kennis te stellen.

 

Huurprijs en betalingsvoorwaarden

Wanneer de huurprijs berekends is per dag, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvatten, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uren werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De verhuring per maand wordt berekend op 160 werkuren per periode van 30 dagen, tenzij anders bepaald.

Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden berekend in verhouding tot de normale prestatie- uren en de overeengekomen huur wordt in dezelfde mate verhoogd.

Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar, wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken. Klachten tegen onze factuur moeten, om aanvaardbaar te zijn, gedaan worden binnen de 8 dagen na ontvangst van het factuur. Ons factuur is contant betaalbaar op haar datum of op de vervaldag aangeduid op ons factuur. Zo ons factuur niet betaald wordt binnen de 8 dagen wanneer ze contant betaalbaar is, of ten laatste op de aangeduide vervaldag, wordt het factuurbedrag automatisch en zonder voorafgaandelijk aanmaning noch dagvaarding vermeerderd met een rente van één procent per maand vanaf factuurdatum en met een schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum schadevergoeding van € 15. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

Richtlijnen voor het gebruik

Onder herinnering van hetgeen onder “risico” is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen die hij dient na te leven met inachtneming van aard en type van het gehuurde toestel:

- de huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaats vindt.

- Hij dient dagelijks het oliepeil van de motoren, aandrijving, hydraulica en het eventuele waterpeil te controleren en zonnodig bij te vullen.

- Hij dient de verhuurder toe te laten tot het uitvoeren van het periodieke onderhoud van zodra de machine het vermelde urental bereikt heeft, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich brengt.

- Hij dient degelijke en zuivere brandstoffen te gebruiken.

- Hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, enz..

- Hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan van de huur tot teruggave. Hij staat alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of gebruik ervan meebrengen zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- en beveilingsmaatregelen, verzekeringen, enz.. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard.

- De huurder is verplicht alle wettelijke en reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben zonder enige tussenkomst van de verhuurder.

 

Allerlei bepalingen

Het is de huurder verboden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing is verboden, tenzij met schriftelijke toelating van de verhuurder. Wanneer herstelwerkzaamheden tengevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door andere uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden is inde huurperiode inbegrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurde mede te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

 

Ontbinding van de huur

Niet afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet in ontvangstname ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen periode, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit onverminderd eventuele schadeloosstelling. Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerdelijk gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden, enz., is de huurder tenminste verplicht onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 1 week.

 

Schade

De normale sleet onder normale omstandigheden is ten laste van de verhuurder. Bandenbreuk en defecten door verkeerde behandeling zijn altijd ten laste van de huurder